[Medley Festival] Round 13 - Eli & Kotori - 9/29-10/10